‎رئیس جمهور سریعا به این موضوع ورود و با عاملین این اقدام غیرقانونی برخورد نماید.

‎رئیس جمهور سریعا به این موضوع ورود و با عاملین این اقدام غیرقانونی برخورد نماید.


نماینده مهاباد: شماری از معلمان به بهانه شرکت در اعتراضات از رتبه‌بندی محروم شده‌اند