رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: کار هست، اما کارگر نیست، از ما مجوز خواستند تا کارگر از کشور‌های دیگر بیاوریم.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: کار هست، اما کارگر نیست، از ما مجوز خواستند تا کارگر از کشور‌های دیگر بیاوریم.


نماینده مجلس: از ما مجوز خواستند تا کارگر وارد کنیم