نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی از حضور در دادستانی کل و هیات نظارت بر رفتار نمایندگان به منظور پاسخگویی پیرامون ادعای اهدای ۷۰ خودروی شاسی بلند به نمایندگان در جریان منتفی شدن استیضاح قبلی وزیر صمت خبر داد.

نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی از حضور در دادستانی کل و هیات نظارت بر رفتار نمایندگان به منظور پاسخگویی پیرامون ادعای اهدای ۷۰ خودروی شاسی بلند به نمایندگان در جریان منتفی شدن استیضاح قبلی وزیر صمت خبر داد.


نماینده تبریز از حضور در دادستانی خبر داد