تصویری از مصطفی میرسلیم نماینده اصولگرا مجلس که با کفش برند آمریکایی در مجلس حاضر شد را ببینید.

تصویری از مصطفی میرسلیم نماینده اصولگرا مجلس که با کفش برند آمریکایی در مجلس حاضر شد را ببینید.


نماینده ای با کتانی‌های آمریکایی در مجلس!