مرکز اسلامی انگلیس، زیر نظر دفتر رهبری معظم انقلاب اسلامی اداره و مدیر آن، با حکم رهبر ایران برگزیده می‌شود.این مرکز در جریان ناآرامی‌های ماه‌های گذشته در ایران، منافقین، سلطنت طلبان و گروه‌های تجزیه طلب در انگلیس نیز چندین بار به نماز گزاران و ساختمان این مرکز حمله کردند

%content%


نماز جماعت مقابل ساختمان مرکز اسلامی انگلیس در پی بستن آن (فیلم)