نشست کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه دوشنبه ۸ آبان ماه ۱۴۰۲ با حضور اعضای این کمیسیون برگزار شد. / خانه ملت

نشست کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه دوشنبه ۸ آبان ماه ۱۴۰۲ با حضور اعضای این کمیسیون برگزار شد. / خانه ملت


نشست کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه