دقایقی پیش نشست خبری سخنگوی شورای نگهبان با اصحاب رسانه آغاز شد.

دقایقی پیش نشست خبری سخنگوی شورای نگهبان با اصحاب رسانه آغاز شد.