دقایقی پیش نشست خبری سخنگوی شورای نگهبان با اصحاب رسانه آغاز شد.

دقایقی پیش نشست خبری سخنگوی شورای نگهبان با اصحاب رسانه آغاز شد.


نشست خبری سخنگوی شورای نگهبان آغاز شد