نشست خبری چهارمین رزمایش مرکب کمربند امنیت دریایی ۲۰۲۳، ایران چین روسیه با حضور امیر دریادار دوم مصطفی تاج‌الدینی سخنگوی رزمایش در منطقه سوم نبوت نداجا برگزار شد.

نشست خبری چهارمین رزمایش مرکب کمربند امنیت دریایی ۲۰۲۳، ایران چین روسیه با حضور امیر دریادار دوم مصطفی تاج‌الدینی سخنگوی رزمایش در منطقه سوم نبوت نداجا برگزار شد.


نشست خبری رزمایش مرکب کمربند امنیت دریایی