یگان نیرو‌های ویژه دریایی سپاه در گذشته تحت عنوان گردان‌های تفنگدار در جزایر ابوموسی، تنب کوچک و بزرگ حضور داشت. اما پس از فرمان رهبر انقلاب در سال ۱۳۸۷ با عنوان رسمی نیرو‌های ویژه دریایی سپاه که با نام اختصاری «S.N.S.F» مشهورند، تاسیس شد، اما نخستین فرمانده S.N.S.F که بود؟

یگان نیرو‌های ویژه دریایی سپاه در گذشته تحت عنوان گردان‌های تفنگدار در جزایر ابوموسی، تنب کوچک و بزرگ حضور داشت. اما پس از فرمان رهبر انقلاب در سال ۱۳۸۷ با عنوان رسمی نیرو‌های ویژه دریایی سپاه که با نام اختصاری «S.N.S.F» مشهورند، تاسیس شد، اما نخستین فرمانده S.N.S.F که بود؟


نخستین فرمانده S.N.S.F که بود؟