نجات الاغ پیر و زخمی و در حال مرگ اتفاق متفاوت و جالبی است که «احمدرضا شهرکن»، یکی از جوانان دوستدار محیط زیست و حیات وحش،از آن خبر داد.

نجات الاغ پیر و زخمی و در حال مرگ اتفاق متفاوت و جالبی است که «احمدرضا شهرکن»، یکی از جوانان دوستدار محیط زیست و حیات وحش،از آن خبر داد.


نجات الاغ رو به موت به کمک جوان تهرانی!