نامۀ جعلی چارلی چاپلین به دخترش را از قلم انداختند؟!

Print Friendly, PDF & Email

تا نمایشگاه افتتاح و تصاویر منتشر شد اصالت بنرهای انتسابی به تولستوی و هوگو مورد تردید و تشکیک قرار گرفت در حالی که ۵۰ سال پیش نامۀ جعلی چارلی چاپلین به دخترش را بسیاری باور کردند و حتی مرحوم مطهری در مقدمه کتاب خود به آن استناد کرد!

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا