واقعیت تلخ اما این است که امروز دیگر انتظار بی‌برنامگی و آزمون و خطا از دولت بی‌جاست؛ آزمون و خطاهایی گاهاً متناقض که بازی با معیشت روزمره و آیندهٔ ملت ایران است. اینکه دستگاه‌های اقتصادی دولت پس از دو سال هنوز در برنامه‌های خود حتی به انسجام و هم‌نظری نرسیده‌اند، بسیار تعجب برانگیز نیست؟

واقعیت تلخ اما این است که امروز دیگر انتظار بی‌برنامگی و آزمون و خطا از دولت بی‌جاست؛ آزمون و خطاهایی گاهاً متناقض که بازی با معیشت روزمره و آیندهٔ ملت ایران است. اینکه دستگاه‌های اقتصادی دولت پس از دو سال هنوز در برنامه‌های خود حتی به انسجام و هم‌نظری نرسیده‌اند، بسیار تعجب برانگیز نیست؟


نامه تند ۸ بسیج دانشجویی به مخبر: اگر «پاسخگو» نیستید، «استعفا» دهید