در میان ۳۰ نام که امام خمینی برای مجلس اول (در سال ۵۸) نوشته اسامی ۸ یا ۹ چهرۀ شاخص ملی مذهبی که در فهرست حزب جمهوری اسلامی نبودند دیده می‌شود. این امر نشان می‌دهد در آن زمان اولویت امام رأی‌آوری طیف شورای انقلاب در مقابل مجاهدین خلق، حزب توده و فداییان خلق بوده است.

در میان ۳۰ نام که امام خمینی برای مجلس اول (در سال ۵۸) نوشته اسامی ۸ یا ۹ چهرۀ شاخص ملی مذهبی که در فهرست حزب جمهوری اسلامی نبودند دیده می‌شود. این امر نشان می‌دهد در آن زمان اولویت امام رأی‌آوری طیف شورای انقلاب در مقابل مجاهدین خلق، حزب توده و فداییان خلق بوده است.


نام‌هایی که امام خمینی روی برگه‌های رأی نوشت/ ۲۰ نکته دربارۀ اسناد تازه منتشر شده