ناآگاهی معامله‌گران نسبت به قانون جدید چک، باعث محرومیت گسترده اشخاص از کارکردهای جدید چک شده است.

ناآگاهی معامله‌گران نسبت به قانون جدید چک، باعث محرومیت گسترده اشخاص از کارکردهای جدید چک شده است.


ناآگاهی معامله‌گران چک به حقوق قانونی خود کار دست‌شان داد