نتایج یک مطالعه نشان می دهد که تفاوت های کلیدی در تریلیون ها باکتری موجود در روده انسان واقعاً می تواند بر خطر ابتلا به HIV تأثیر بگذارد.

نتایج یک مطالعه نشان می دهد که تفاوت های کلیدی در تریلیون ها باکتری موجود در روده انسان واقعاً می تواند بر خطر ابتلا به HIV تأثیر بگذارد.


میکروبیوم های روده در بروز عفونت HIV نقش دارند