میرزایی: بازیکنان فولاد هم گفتند دومین برخورد پنالتی بود