شرکت فضایی خصوصی اسپیس‌ایکس در ششمین ماموریت موشک «فالکون هوی» موفق شد ۳ ماهواره را به مدار زمین پرتاب کند تا پس از لغو این پرتاب در روز گذشته، دومین پرواز امسال را برای این موشک قدرتمند رقم بزند.

شرکت فضایی خصوصی اسپیس‌ایکس در ششمین ماموریت موشک «فالکون هوی» موفق شد ۳ ماهواره را به مدار زمین پرتاب کند تا پس از لغو این پرتاب در روز گذشته، دومین پرواز امسال را برای این موشک قدرتمند رقم بزند.


موشک قدرتمند « فالکون هوی » به پرواز درآمد