آزمون تست سامانه ارتقایافته باور ۳۷۳ با موشک صیاد ۴B با موفقیت انجام شد.

آزمون تست سامانه ارتقایافته باور ۳۷۳ با موشک صیاد ۴B با موفقیت انجام شد.


موشک صیاد ۴Bرونمایی شد