موشک بالستیک «هایپرسونیک» چیست؟ محمد شلتوکی، کارشناس حوزه نظامی و دفاعی گفت: ایران چهارمین کشور دارنده فناوری موشک‌ هایپرسونیک است؛ ویژگی این موشک‌ها این است که هم در داخل و هم خارج جو، قابلیت مانور دارند. دریافت ۲۱ MB

موشک بالستیک «هایپرسونیک» چیست؟

موشک بالستیک «هایپرسونیک» چیست؟

محمد شلتوکی، کارشناس حوزه نظامی و دفاعی گفت: ایران چهارمین کشور دارنده فناوری موشک‌ هایپرسونیک است؛ ویژگی این موشک‌ها این است که هم در داخل و هم خارج جو، قابلیت مانور دارند.

دریافت ۲۱ MB


موشک بالستیک «هایپرسونیک» چیست؟