پیش‌تر آذربایجان پس از آتش زدن پرچم کشورش از حضور در مسابقات قهرمانی اروپا در ارمنستان خودداری کرد.

پیش‌تر آذربایجان پس از آتش زدن پرچم کشورش از حضور در مسابقات قهرمانی اروپا در ارمنستان خودداری کرد.


ممنوع شدن حمل پرچم توسط وزنه‌برداران