صابر جباری، سرپرست مرکز جوانی جمعیت وزارت بهداشت به برخی گزاره‌های اشتباه در موضوع جمعیت اشاره کرد و گفت: بارداری در هیچ سنی خطر ندارد، تنها در برخی شرایط نیازمند مراقبت بیشتر است و حتی طبق تحقیقات آمریکایی‌ها می‌گوید نوزاد مادر زیر ۱۸ سال و بالاتر از ۴۲ سال، نوزاد طلایی است.

صابر جباری، سرپرست مرکز جوانی جمعیت وزارت بهداشت به برخی گزاره‌های اشتباه در موضوع جمعیت اشاره کرد و گفت: بارداری در هیچ سنی خطر ندارد، تنها در برخی شرایط نیازمند مراقبت بیشتر است و حتی طبق تحقیقات آمریکایی‌ها می‌گوید نوزاد مادر زیر ۱۸ سال و بالاتر از ۴۲ سال، نوزاد طلایی است.


مقام وزارت بهداشت: بارداری در هیچ سنی خطر ندارد؛ طبق تحقیقات آمریکایی‌ها نوزاد مادر زیر ۱۸ سال نوزاد طلایی است