مقام معظم رهبری: قانون اقدام راهبردی کشور را از سرگردانی در قضیه‌ هسته‌ای نجات داد. برخی از این قوانینی که شما در مجلس تصویب کردید، قوانین راهبردی است برای کشور که واقعاً جای احترام و تمجید دارد.

مقام معظم رهبری: قانون اقدام راهبردی کشور را از سرگردانی در قضیه‌ هسته‌ای نجات داد. برخی از این قوانینی که شما در مجلس تصویب کردید، قوانین راهبردی است برای کشور که واقعاً جای احترام و تمجید دارد.


مقام معظم رهبری: قانون اقدام راهبردی کشور را از سرگردانی در قضیه‌ هسته‌ای نجات داد