مقام معظم رهبری با تاکید براینکه آمریکایی‌ها دوست عراق نیستند، گفتند: آمریکایی‌ها با هیچکس دوستی ندارند و حتی به دوستان اروپایی خود هم وفادار نیستند.

مقام معظم رهبری با تاکید براینکه آمریکایی‌ها دوست عراق نیستند، گفتند: آمریکایی‌ها با هیچکس دوستی ندارند و حتی به دوستان اروپایی خود هم وفادار نیستند.


مقام معظم رهبری در دیدار رئیس جمهور عراق: حتی حضور یک آمریکایی هم در عراق زیاد است