علیزاده با تاکید بر حمایت از تولیدات داخلی در تأمین و توسعه ناوگان ادامه داد: فاز نخست نوسازی اتوبوسرانی تهران هفته گذشته با رونمایی از ۴۰ دستگاه از این ناوگان اجرایی شد.

علیزاده با تاکید بر حمایت از تولیدات داخلی در تأمین و توسعه ناوگان ادامه داد: فاز نخست نوسازی اتوبوسرانی تهران هفته گذشته با رونمایی از ۴۰ دستگاه از این ناوگان اجرایی شد.


معاینه فنی اتوبوس‌های بخش خصوصی در مراکز تهران انجام می‌شود