معاون اجرایی رئیس جمهور باحضور در سلف سرویس دانشگاه علم و صنعت ناهار خود را در جمع دانشجویان صرف کرد.

معاون اجرایی رئیس جمهور باحضور در سلف سرویس دانشگاه علم و صنعت ناهار خود را در جمع دانشجویان صرف کرد.