لیونل مسی رابطه اش با مدیران پاریس از چند ماه گذشته خراب شده و اسطوره تصمیم گرفت تا در پایان فصل از این تیم جدا شود. پاریس این روزها به همراه مسی روزهای خوبی را تجربه نمی کند و فشار زیادی روی مدیران باشگاه است.

لیونل مسی رابطه اش با مدیران پاریس از چند ماه گذشته خراب شده و اسطوره تصمیم گرفت تا در پایان فصل از این تیم جدا شود. پاریس این روزها به همراه مسی روزهای خوبی را تجربه نمی کند و فشار زیادی روی مدیران باشگاه است.


مسی به خاطر سفر به عربستان توبیخ شد