مریم طلایی گفت: در این مدت تنها اتفاقی که افتاد این بود که در انظار عمومی و دید مردم جامعه، موتورسواری زنان جا افتاد. روز‌های اولی که ما سوار موتور می‌شدیم، خیلی عجیب بود برای همه. ولی الان اگر یک خانم سوار موتور وسپا در خیابان دیده می‌شود دیگر کسی تعجب نمی‌کند.

مریم طلایی گفت: در این مدت تنها اتفاقی که افتاد این بود که در انظار عمومی و دید مردم جامعه، موتورسواری زنان جا افتاد. روز‌های اولی که ما سوار موتور می‌شدیم، خیلی عجیب بود برای همه. ولی الان اگر یک خانم سوار موتور وسپا در خیابان دیده می‌شود دیگر کسی تعجب نمی‌کند.


مریم طلایی، قهرمان موتورسواری زنان ایران: موتورسواری زنان جاافتاده و دیگر کسی از دیدن یک خانم موتورسوار تعجب نمی‌کند