بهادری جهرمی: مردم جمهوری اسلامی را در میان نسل‌های خود حفظ کرده‌اند سخنگوی دولت گفت: مردم جمهوری اسلامی را مثل یک گوهر ناب در میان نسل‌های خود حفظ کرده‌اند. به گزارش خبرگزاری مهر، علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت در صفحه شخصی خود در توئیتر، نوشت: مردم جمهوری اسلامی را مثل یک گوهر ناب در میان […]

بهادری جهرمی:

مردم جمهوری اسلامی را در میان نسل‌های خود حفظ کرده‌اند

مردم جمهوری اسلامی را در میان نسل‌های خود حفظ کرده‌اند

سخنگوی دولت گفت: مردم جمهوری اسلامی را مثل یک گوهر ناب در میان نسل‌های خود حفظ کرده‌اند.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت در صفحه شخصی خود در توئیتر، نوشت: مردم جمهوری اسلامی را مثل یک گوهر ناب در میان نسل‌های خود حفظ کرده‌اند و نشان داده اند که گله‌های خود را به این میراث امام و شهیدان سرایت نمی‌دهند.


مردم جمهوری اسلامی را در میان نسل‌های خود حفظ کرده‌اند