مراسم گرامیداشت روز معلولان با حضور رئیس مجلسمراسم گرامیداشت روز معلولان با حضور رئیس مجلس