مراسم ترحیم محروم محمد جواد مجاور شیخان با حضور مقامات کشوری و لشگری در مسجد نور تهران برگزار شد.

مراسم ترحیم محروم محمد جواد مجاور شیخان با حضور مقامات کشوری و لشگری در مسجد نور تهران برگزار شد.


مراسم ترحیم محروم محمد جواد مجاور شیخان