مراسم استقبال رسمی معاون اول رئیس جمهور از نخست وزیر سوریهمراسم استقبال رسمی معاون اول رئیس جمهور از نخست وزیر سوریه