عبدعلی ناصری (مدیرعامل شرکت توسعه نیشکر) درباره قطعی شدن مالکیت هفت تپه به زعم خودش با بیان یک مثال عامیانه گفت: «خر مال کسی است که سوارش می‌شود، ما هم سوار خر شدیم و پیاده هم نمی‌شیم، هفت‌تپه را ول نخواهیم کرد».

عبدعلی ناصری (مدیرعامل شرکت توسعه نیشکر) درباره قطعی شدن مالکیت هفت تپه به زعم خودش با بیان یک مثال عامیانه گفت: «خر مال کسی است که سوارش می‌شود، ما هم سوار خر شدیم و پیاده هم نمی‌شیم، هفت‌تپه را ول نخواهیم کرد».


مدیر سوار بر خر! آخر این چه مثالی بود که زدی مومن؟ خواستی اصغر فرهادی نشوی اما …