رئیس سازمان محیط زیست: طالبان ملکف است تعهدات را انجام دهد اما چون افغانستان یک کشور همسایه است ما سعی می‌کنیم مروادات در قالب رایزنی طرفین انجام شود.

رئیس سازمان محیط زیست: طالبان ملکف است تعهدات را انجام دهد اما چون افغانستان یک کشور همسایه است ما سعی می‌کنیم مروادات در قالب رایزنی طرفین انجام شود.


محیط زیست: طالبان مکلف به انجام تعهدات در قبال آب هیرمند است