محیط زیست مازندران شایعه ورود مارهای سمی به سواحل فریدونکنار و بابلسر را رد کرد.

محیط زیست مازندران شایعه ورود مارهای سمی به سواحل فریدونکنار و بابلسر را رد کرد.


محیط زیست: تکذیب هجوم مارهای سمی به سواحل فریدونکنار و بابلسر