می‌توان ادعا کرد اگر شورای نگهبان حاشیه‌سازی‌های خود را کنار بگذارد، دشمن را ناکام می‌کند و با مشارکت بیشتر مردم در انتخابات، چشم دشمن را کور هم می‌کند.

می‌توان ادعا کرد اگر شورای نگهبان حاشیه‌سازی‌های خود را کنار بگذارد، دشمن را ناکام می‌کند و با مشارکت بیشتر مردم در انتخابات، چشم دشمن را کور هم می‌کند.


محمد مهاجری: نقش شورای نگهبان در بهانه دادن به دشمن برای حمله به انتخابات چقدر است؟