امروز دوم خرداد ۱۴۰۲ خورشیدی، دکتر محمدعلی موحد، شاعر، ادیب، مصحح، عرفان‌پژوه، تاریخ‌نگار، حقوق‌دان و عضو پیوستهٔ فرهنگستان زبان و ادب فارسی ۱۰۰ ساله می‌شود.

امروز دوم خرداد ۱۴۰۲ خورشیدی، دکتر محمدعلی موحد، شاعر، ادیب، مصحح، عرفان‌پژوه، تاریخ‌نگار، حقوق‌دان و عضو پیوستهٔ فرهنگستان زبان و ادب فارسی ۱۰۰ ساله می‌شود.


محمد علی موحد؛ ۱۰۰ سالگی شمس تبریزی روزگار ما