“محرومیت شهروندان‌ از خدمات اجتماعی و مجازات آنها، مستلزم تصریح قانونی و اثبات جرم در محکمه صالح است

"محرومیت شهروندان‌ از خدمات اجتماعی و مجازات آنها، مستلزم تصریح قانونی و اثبات جرم در محکمه صالح است


محرومیت زنان از خدمات اجتماعی مستلزم تصریح قانونی و اثبات جرم است/ ستم روا داشتن به زنان، ویژگی اصلی نظام‌های طاغوتی است