یک کارشناس جرم‌شناسی درخصوص مجازات کیفری سقط جنین عمدی که گریبان مادر و پزشک را خواهد گرفت، بیان کرد.

یک کارشناس جرم‌شناسی درخصوص مجازات کیفری سقط جنین عمدی که گریبان مادر و پزشک را خواهد گرفت، بیان کرد.


مجازات کیفری سقط جنین غیرقانونی