سخنگوی دولت: مالیات تولیدکنندگان در سال آینده ۷ درصد کاهش یافته است بهادری جهرمی سخنگوی دولت گفت: در بودجه سال آینده مالیات تولیدکنندگان را ۷ درصد کاهش داده ولی سعی کرده کسانی که عدم شفافیت دارند و فرار مالیاتی دارند را شناسایی کند. دریافت ۲ MB

سخنگوی دولت:

مالیات تولیدکنندگان در سال آینده ۷ درصد کاهش یافته است

مالیات تولیدکنندگان در سال آینده ۷ درصد کاهش یافته است

بهادری جهرمی سخنگوی دولت گفت: در بودجه سال آینده مالیات تولیدکنندگان را ۷ درصد کاهش داده ولی سعی کرده کسانی که عدم شفافیت دارند و فرار مالیاتی دارند را شناسایی کند.

دریافت ۲ MB


مالیات تولیدکنندگان در سال آینده ۷ درصد کاهش یافته است