مدیرعامل شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی گفت: مهلت قانونی برای واگذاری قطعی مالکیت شرکت هفت تپه پایان سال ۱۴۰۲ تعیین شده بود که با موافقت وزیر اقتصاد، مالکیت قطعی این شرکت به شرکت صنایع جانبی واگذار می شود.

مدیرعامل شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی گفت: مهلت قانونی برای واگذاری قطعی مالکیت شرکت هفت تپه پایان سال ۱۴۰۲ تعیین شده بود که با موافقت وزیر اقتصاد، مالکیت قطعی این شرکت به شرکت صنایع جانبی واگذار می شود.


مالکیت شرکت هفت تپه تا پایان سال واگذار می شود