ساری- استاندار مازندران گفت: مازندران طی دهه های گذشته از صنایع مادر محروم نگهداشته شد و لازم است در این زمینه اقداماتی صورت گیرد.

ساری- استاندار مازندران گفت: مازندران طی دهه های گذشته از صنایع مادر محروم نگهداشته شد و لازم است در این زمینه اقداماتی صورت گیرد.


مازندران از صنایع مادر محروم است/ ضرورت ایجاد شهرک های دامپروری