لوازم خانگی که ما در منزل خود استفاده می‌کنیم، از کوچک و بزرگ دارای توان مصرفی خاصی هستند.

لوازم خانگی که ما در منزل خود استفاده می‌کنیم، از کوچک و بزرگ دارای توان مصرفی خاصی هستند.


لوازم خانگی در هر یک ساعت چقدر برق مصرف می کنند؟