فیلم لحظه ورود ماموران نوپو به مخفیگاه این قاتل و صحبت کردن ماموران برای تسلیم شدن او را نشان می دهد، در فیلم مشاهده می‌کنید که قاتل تا لحظه آخر دست از تیراندازی برنمی‌دارد.

فیلم لحظه ورود ماموران نوپو به مخفیگاه این قاتل و صحبت کردن ماموران برای تسلیم شدن او را نشان می دهد، در فیلم مشاهده می‌کنید که قاتل تا لحظه آخر دست از تیراندازی برنمی‌دارد.


لحظه ورود نوپو به مخفیگاه قاتل پلیس در اهواز (فیلم)