لحظه شکستن دیوار صوتی توسط جنگنده ایرانی آذرخش یک شهروند تبریزی در فرودگاه تبریز توانست لحظه شکستن دیوار صوتی توسط جنگنده تمام ایرانی صاعقه ارتش را حین مانورهای تمرینی این هواپیما در فرودگاه تبریز ثبت کند. دریافت ۱۴ MB

لحظه شکستن دیوار صوتی توسط جنگنده ایرانی آذرخش

لحظه شکستن دیوار صوتی توسط جنگنده ایرانی آذرخش

یک شهروند تبریزی در فرودگاه تبریز توانست لحظه شکستن دیوار صوتی توسط جنگنده تمام ایرانی صاعقه ارتش را حین مانورهای تمرینی این هواپیما در فرودگاه تبریز ثبت کند.

دریافت ۱۴ MB


لحظه شکستن دیوار صوتی توسط جنگنده ایرانی آذرخش