تحویل بعدی ما لاستیک برای کامیون ها بود. در مقایسه با چین، محصولات ما کیفیت بسیار بالاتری دارند. و صاحبان خودرو بلافاصله این را درک کردند و از کیفیت لاستیک ها در زمینه کمبود مارک های اروپایی و خروج آنها از بازار روسیه راضی اند. خوب سعی شده است که قیمت های مناسبی هم ارائه دهند.

تحویل بعدی ما لاستیک برای کامیون ها بود. در مقایسه با چین، محصولات ما کیفیت بسیار بالاتری دارند. و صاحبان خودرو بلافاصله این را درک کردند و از کیفیت لاستیک ها در زمینه کمبود مارک های اروپایی و خروج آنها از بازار روسیه راضی اند. خوب سعی شده است که قیمت های مناسبی هم ارائه دهند.


لاستیک های ایرانی جایگزین لاستیک های غربی در جاده های روسیه می شوند