رئیس جمهور: قوانین مربوط به افراد دارای معلولیت باید با تمام ظرفیت اجرا شوند رئیس‌جمهور در مراسم گرامیداشت روز جهانی افراد دارای معلولیت گفت: بخشی از قوانین مربوط به افراد دارای معلولیت اجرا شده، اما بخشی که اجرا نشده باید با تمام ظرفیت عملی شود. دریافت ۶ MB

رئیس جمهور:

قوانین مربوط به افراد دارای معلولیت باید با تمام ظرفیت اجرا شوند

قوانین مربوط به افراد دارای معلولیت باید با تمام ظرفیت اجرا شوند

رئیس‌جمهور در مراسم گرامیداشت روز جهانی افراد دارای معلولیت گفت: بخشی از قوانین مربوط به افراد دارای معلولیت اجرا شده، اما بخشی که اجرا نشده باید با تمام ظرفیت عملی شود.

دریافت ۶ MB