فرماندار سنندج گفت: انفجار مین بر جای مانده از دوران جنگ تحمیلی در روستای قلقله چتان از توابع بخش مرکزی این شهرستان، ۲ کودک را مجروح کرد که یکی از آن ها تحت مراقبت های ویژه پزشکی است.

فرماندار سنندج گفت: انفجار مین بر جای مانده از دوران جنگ تحمیلی در روستای قلقله چتان از توابع بخش مرکزی این شهرستان، ۲ کودک را مجروح کرد که یکی از آن ها تحت مراقبت های ویژه پزشکی است.


قطع عضو یک کودک بر اثر انفجار مین در سنندج