رئیس شورای اسلامی روستای بل ریمدان: آیا شایسته است رانندگان و مردم به علت عدم آنتن دهی و اینترنت بدون سوخت باشند.

رئیس شورای اسلامی روستای بل ریمدان: آیا شایسته است رانندگان و مردم به علت عدم آنتن دهی و اینترنت بدون سوخت باشند.


قطعی ۱۴ روزه تلفن و اینترنت در برخی روستاهای سیستان و بلوچستان/ رئیس شورا: از ۷ روستا هیچ گونه ارتباط تلفن و اینترنت نداریم/ فروشگاه ها به علت قطعی آنتن و اینترنت تعطیل هستند/ مردم بدون سوخت هستند