قدردانی رئیس مجلس از تصمیم مقام معظم رهبری برای عفو متهمان قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: عفو جمع قابل توجهی از متهمان حوادث اخیر، جلوه دیگری ای رویکرد پدرانه رهبر انقلاب بود. دریافت ۲۰ MB

قدردانی رئیس مجلس از تصمیم مقام معظم رهبری برای عفو متهمان

قدردانی رئیس مجلس از تصمیم مقام معظم رهبری برای عفو متهمان

قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: عفو جمع قابل توجهی از متهمان حوادث اخیر، جلوه دیگری ای رویکرد پدرانه رهبر انقلاب بود.

دریافت ۲۰ MB


قدردانی رئیس مجلس از تصمیم مقام معظم رهبری برای عفو متهمان