فرمانده انتظامی هرمزگان از قتل یک مرد میانسال و دستگیری قاتل خبر داد.

فرمانده انتظامی هرمزگان از قتل یک مرد میانسال و دستگیری قاتل خبر داد.


قتل مرد میانسال هرمزگانی توسط دوستش